ป่า เรือกสวน ไร่นา
Forest & Fields

เครือข่ายรักษ์ปลา -รักษ์ทะเล

กุ้ง หอย ปู ปลา ที่โบ.ลาน มาจากกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านที่มีหัวใจอนุรักษ์และหวงแหนฐานทรัพยากรอาหารทางทะเลของไทย ด้วยเครือข่ายกับชาวประมงเจ็ดพื้นที่ กับเครื่องมือประมงแบบไม่ทำลายล้าง สัตว์น้ำจึงถูกจับอย่างเป็นธรรมกับธรรมชาติ และสะท้อนการพึ่งพาอาศัย ระหว่างธรรมชาติและวิถีชีวิตแบบยั่งยืนอย่างชัดเจน เครื่องมือประมงเป็นแบบพื้นบ้าน นั่นหมายถึงเป็นแบบเฉพาะเจาะจง จะจับกุ้งแซบ๊วย ก็ต้องใช้อวนสามชั้น ส่วนเบ็ดราวใช้ตกปลาตัวใหญ่ๆ อย่างกะพง เก๋า อินทรี ลอบปลาหมึก หรือ ลอบปู ไม่ใช่ว่าใช้แบบเดียวจะได้ทุกอย่าง อันนั้นอวนลากอวนรุนทำลายล้างมหาศาล นอกจากจะเกี่ยวกับทรัพยกรทางทะเลอย่างรู้คุณค่าแล้ว ระบบจัดการที่ให้มีถังน้ำแข็งบนเรือ ไม่ใช้สารฟอร์มาลีนมารักษาความสด ก็เป็นการจัดการที่ทำให้อาหารทะเลปลอดภัย และปราศจากสารเคมีตกค้าง เรียนรู้เพิ่มเติมเรื่องอาหารทะเลที่ได้ที่ เครือข่ายร้กษ์ปลา-รักษ์ทะเล @pla.organic

 

No more pages to load