๑.  โบ.ลาน เฉพาะกาล  (Bo.lan Ad Hoc Collective) 
 
โดยโบ.ลาน ให้บริการ ๓ ถึง ๕ รอบบริการในแต่ละเดือน โดยแขกสามารถเลือกสำรองที่นั่งได้ตามวันและเวลาดังกล่าว  ในแต่ละรอบบริการจะรับ แขกเพียง ๑๒ ท่านเท่านั้น  และหากแขกมีเงื่อนไขในการรับประทานอาหารด้วย สุขภาวะ และหรือ ความเชื่อส่วนบุคคล ทางโบ.ลาน เรียนแขกแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วันก่อน วันที่ได้สำรองที่นั่งเพื่อตระเตรียมอาหารทางเลือกอื่นๆเพื่อให้การบริการไปได้ด้วยดี  
มื้ออาหารเที่ยงจะเริ่มบริการที่ ๑๒.๓๐ และมื้ออาหารเย็นที่ ๑๘.๓๐ โดยแขกสามารถเลือกเวลาที่ต้องการได้แต่ไม่กิน ๑๔.๐๐ สำหรับมื้อเที่ยง และ ไม่เกิน๒๐.๓๐ สำหรับมื้อเย็น 
ในกรณีที่แขกต้องการจองวันและเวลาอื่นๆนอกเหนือจากวันที่ได้กำหนดตามเอกสารแนบแล้ว  แขกสามารถแจ้งความประสงค์ได้เพื่อใช้บริการอย่างส่วนตัวโดยมีค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่รอบการให้บริการละ ๘๐,๐๐๐ บาทโดยสามารถให้บริการได้สูงสุดสำหรับ ๑๒ ท่าน หากจำนวนแขกมากกว่า๑๒ ท่าน จะมีการคิดค่าบริการเพิ่มท่านละ ๔๘๐๐ ++บาทต่อท่าน